Hrvatski posjedi kod Kotoribe - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Hrvatski posjedi kod Kotoribe

Kotoriba > Povijest > Povijest Kotoribe

Hrvatski pomurski posjedi kod Kotoribe

Već smo spomenuli da je Kotoriba godine 1716, kada se prvi put spominje kao trgovište imala stotinjak obitelji. Budući da je u godini pogubljenja Petra Zrinskog, 1671, imala 110 obitelji, to pokazuje stagnaciju žiteljstva, koja je pogodila ne samo Kotoribu već i ostala mjesta u Međimurju u razdoblju od četrdeset pet godina. Ta stagnacija rezultirala je nesređenim političkim i gospodarstvenim prilikama, nastalim nakon pogibije Zrinskih.

Prošlost Međimurja usko je povezana i sa selima u Prekomurju i Pomurju, tj. na područjima preko Mure. Taj je kraj za vrijeme turskih ratova, sve do Velike Kaniže, bio iseljen, da bi se nakon oslobođenja Kaniže od Turaka počeo ponovo intenzivno naseljavati. Naseljavanje je ipak teklo sporo. Tako je trebalo čak dvadeset pet godina da se u tri sela sjeverno od Mure nastani trideset obitelji. Prema podacima iz godine 1718, imala su tri pomurska sela ovoliko domaćinstva:

Mlinarci           4        kmeta,           1        želira,        slobodnjaka   -,    5 obitelji
Serdahelj        8        kmetova,        2        želira,        slobodnjaka   1,   11 obitelji
Sumarton        7        kmetova,        7        želira,        slobodnjaka   +,  14 obitelji
______________________________________________________________________-
ukupno:         19        kmetova,      10        želira,        slobodnjaka  1, 30 obitelji


Godine 1728, nakon 13 godina, broj se obitelji naglo povećao:

Mlinarci      9 kmetova, 7 želira,  16 obitelji
Serdahelj 19 kmetova, 13 želira, 32 obitelji
Sumarton 16 kmetova, 15 želira, 31 obitelji
______________________________________
UKUPNO: 44 kmetova, 35  želira       79 obitelj

Iste godine najbliža mjesta u Međimurju imaju obitelji:

Kotoriba     70        kmetova, 82        želira,        152        obitelji
D. Dubrava 69        kmetova, 38        želira,        107        obitelji
D.Vidovec 42          kmeta,    39        želira,          81        obitelj
Legrad       233      kmeta,     60       želira,         293        obitelji
_________________________________________________________
ukupno:    414        kmeta,    219        želira,        699        obitelji


Naseljavanje Međimuraca u spomenuta pomurska sela potpomogao je i bečki dvor, koji je nakon Rakocijeve bune protiv cara Leopolda I, sumnjičavo gledao na buntovne Mađare, nastojeći na svoje posjede naseliti stanovnike iz Međimurja. Tako za selo Kolaceg, istočno od Kotoribe, imamo podatke da su ga naselili Kotoripčani, a njihovo je naseljavanje poticao župnik Nikola Jelušić u svojim otvorenim pismima na hrvatskome jeziku. Zato je u travnju 1745. dopustio da se iz Kotoribe u Kolaceg naseli 16 osoba. Istodobno je sedmorici Kotoripčana za 32 forinta godišnje dao krčevinu u zakup. Tako je mjesto Kolaceg bilo naseljeno doseljenicima iz Kotoribe, čiji je broj godine 1750. narastao na 45 obitelji.

Ta povezanost Kotoribe sa spomenutim mjestima u Pomurju sve se više proširivala, tako da su Kotoripčani na potoku kod Serdahelja godine 1728. uzeli u zakup dva mlina, uz godišnju zakupninu od 20 forinti. Budući da Kotoriba nema prikladno zemljište za uzgoj vinove loze, stanovnici su Kotoribe bacili oko na obližnje vinorodne mađarske brežuljke i na području Kerestura pokupovali gotovo sve vinograde. Podatak iz godine 1770. govori o tome da su Kotoripčani u tom kraju obrađivali sve vinograde, osim jednoga, koji je obrađivao domaći seljak. Sličan je slučaj i s mjestom Kolaceg, na čijem je području godine 1780. seoske vinograde od 212,5 motika obrađivalo 97 kotoripskih obitelji i samo jedan seljak iz Kolacega.
Na drugoj su se strani seljaci iz pomurskih sela koristili obrtničkim uslugama u Kotoribi, jer su tada u tom mjestu bili razvijeni različiti obrti, posebice stolarski i čizmarski. Kako su bili najbliži pomurskim mjestima, ta su mjesta najviše naseljavali Kotoripčani. Tako u sedam spomenutih sela u Pomurju ima i danas najviše hrvatskih prezimena.

Kotoriba se, već prema prilikama, razvijala brže ili sporije, a najbrži razvoj doživjela je u razdoblju između godine 1660. i 1671, zatim imamo zastoj do 1716. Nakon toga pučanstvo se povećava sve do godine 1789, kada je Kotoriba uzdignuta na čast samostalne župe. Prema povijesnim dokumentima taj je razvoj Kotoribe tekao ovako:

God.     1660.    32  obitelji
God.     1671.  110  obitelji  393 stanovnika
God.     1716.    100  obitelji
God.     1728.    152  obitelji
God.     1771.    232  obitelji  1.163 stanovnika
God.     1789.    263  obitelji  1.200 stanovnika

Zanimljivo je spomenuti da godine 1771. najveće mjesto u Međimurju nije Čakovec. Veća su mjesta od njega Legrad, Prelog i Kotoriba.
Pregled prezimena koja se u Kotoribi prvi puta javljaju u 18. stoljeću:
a) u kanonskim vizitacijama,
b) u "Odperta pisma",
c) u izjavi podložnosti:   
                    
Baler Ivan, notar          1796 b       
Belenšančec Ivan         1716 a        
Čmerlec ud. Šandora   1716 a        
Deždek Đuro               1716 a
Đurkin Matija              1768 a        
Fuš Josip                    1793 b        
Globek Nikola              1775 b        
Herc Nikola                 1720 a        
Herman Juraj             1792 b        
Ivančec Pavao            1716 a        
Ivanuš Mijo                1760 a       
Jadan ud.                   1768 a        
Jaklin Šimun               1716 a        
Kernjak Đuro              1716 a       
Kralić Antun               1760 a        
Kutnjak Andrija          1775 b        
Legen Martin             1793 a       
Maltar Mato              1768 a        
Markolija Franjo        1779 a        
Matoš Martin             1716 a       
Matotek Pavao           1716 a        
Matulic Josip             1792 b
Mravljak Gašpar        1799 b
Nađ Granje ud.         1716 a
Obagi Matija             1792 b
Petrac Mijo               1792
Pintar Franjo            1716 a
Pogorelec Mijo          1796 b
Sabolić Josip            1784 b
Siger Ana Marija       1768 a
Sijarto Ivan              1768
Smerk Đuro             1768
Sović Matija             1768
Sterbad Gregor        1716 a
Šalamon Stjepan      1760 a
Šterić Martin            1793 b
Štrok Žiga                1797 c
Vlašić Josip              1796 b i c
Vojvoda Đuro           1792 b
Zvošec Mijo              1779 a
Župančić Martin        1796 b

Pregled izradio: F. Sović

Back to content | Back to main menu