LD Jarebica - Kotoriba

Go to content

Main menu:

LD Jarebica

Sport

LOVAÈKO DRUŠTVO JAREBICA

Lovaèko društvo "JAREBICA" Kotoriba djeluje na podruèju opæine Kotoriba.


Lovište

Èlanovi LD "Jarebica" stanovnici su Kotoribe i upravljaju lovištem od 1.180 hehtara lovne površine.Lovište nam se proteže uz rijeku Muru na sjeveru te kanalom bistrec na južnom djelu veæinom na katastarskom dijelu opæine Kotoriba.
Novim ustrojem lovišta u Hrvatskoj i naše je društvo zakupilo lovište kojem gospodari.

Divljaè
U lovištu ima niske divljaèi i nešto malo visoke divljaèi koja migrira i prolazi kroz naše lovište. Od niske divljaèi imamo fazana, patku, zeca, prepelicu i malo trèki. Od visoke divljaèi ima lijepi broj srneæe divljaèi od koje možemo reæi da ima srnjaka sa vrlo kvalitetnim trofejem rogovlja.

Èlanstvo
Èlanstvo nam broji 23 lovca od toga su pet lovaca poèasni èlanovi koji su starije dobi, a 18 lovaca su aktivni èlanovi starosne dobi od 30 do 60 godina starosti. Marljivim radom svih èlanova održavamo lovište i brinemo o divljaèi kojem gospodarimo.
Primjerom dobroga poslovanja nastojimo podmiriti sva potraživanja koja su nastala novim naèinom poslovanja, a da što manje optereæujemo èlanove davanjima prema društvu. Stoga brinemo da primjerno i unosno realiziramo moguæu prodaju divljaèi na tržištu te tako podmirimo potrebe lovišta i divljaèi putem hrane i zaštite tijekom godine.


Lovna kinologija

Za vršenje lova potrebno je prema zakonu o lovu imati i lovaèke pse sa potrebnim ispitima u radu. U našem društvu ima lijepi broj pasa kvalitetnih i radnih, te èlanovi uèestvuju sa njima na takmièenjima u radu u državi i izložbama van granica naše zemlje gdje postižu vrlo zapažene rezultate u radu i visoke pozicije u izlaganju na izložbama.


(tajnik LD "Jarebica - Matulic Dragutin)

Back to content | Back to main menu