Objave 2016. - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Objave 2016.

Općinska uprava > Objave
STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE KOTORIBA ZA RAZDOBLJE DO 2020. GODINE

Na temelju članka 29. Statuta Općine Kotoriba ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 3/13), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 21. sjednici održanoj 14. lipnja 2016. godine, donijelo je

Članak 1.

Donosi se Strateški razvojni program Općine Kotoriba do 2020. godine. Strateško planiranje je izvodila Radna skupina kao predstavnik zajednice Općine Kotoriba, a čine je predstavnici svih segmenata življenja i djelovanja Općine Kotoriba. Proces planiranja vodila je konzultantska tvrtka BERCON d.o.o..
Članak 2.

Strateški razvojni program Općine Kotoriba do 2020. godine iz članka 1. ove Odluke, prilog je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske županije".
KLASA: 302-02/16-01/05 URBROJ: 2109/9-16-1 Kotoriba, 14. lipnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA

PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA 2015. GODINU
S PROJEKCIJOM ZA 2016.-2017. GODINU

_________

IZVJEŠĆE
O VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA
_________

R E G I S T A R
UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

POPIS KORISNIKA
SPONZORSTVA I DONACIJA OPĆINE KOTORIBA
U RAZDOBLJU O
D 01.01.2015. – 30.06.2015. GODINEODLUKA o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Kotoriba

ODLUKA o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika kada dužnost obavljaju profesionalnoNa temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 33. sjednici održanoj 11. ožujka 2013. godine, donijelo je STATUT OPĆINE  KOTORIBA

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 33. sjednici održanoj 11. ožujka 2013. godine, donijelo je POSLOVNIK Općinskog vijeća Općine Kotoriba


Općina  Kotoriba
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Knjižnica i čitaonica KotoribaDječji vrtić Kotoriba
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
za razdoblje: 1. siječanj 2015.–31. prosinac 2015.

Na temelju članka 6. stavka 4. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Kotoriba za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge
(KLASA: 402-08/16-01/01, URBROJ: 2109/9-16-1 od 17. veljače 2016. godine) i Javnog natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge sredstvima iz proračuna Općine Kotoriba za 2016. godinu (KLASA: 402-08/16-01/03, URBROJ: 2109/9-16-1 od 22. veljače 2016. godine, a na prijedlog Povjerenstva za ocjenu kvalitete programa/projekta, Općinski načelnik Općine Kotoriba, dana 20. travnja 2016. godine, donio jeIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - za razdoblje: 1. siječanj 2015.–31. prosinac 2015.


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - za razdoblje: 1. siječanj 2015.–31. prosinac 2015.


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - za razdoblje: 1. siječanj 2015.–31. prosinac 2015.Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/13), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 11. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine, donijelo je ODLUKU O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOTORIBA

[image:image-1]


Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08 i 136/12) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 3/13) Općinsko vijeće Općine Kotoriba na  11. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine, donijelo je
ODLUKU o izvršavanju Proračuna Općine Kotoriba za 2015. godinu

[image:image-10]


Na temelju članka 29. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije”, br. 3/13), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 11. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine, donijelo je
ODLUKU o mjerama poticanja za uređenje nekretnina na području Općine Kotoriba

[image:image-11]


Na temelju članka 3 Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 26/03 –pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 109. Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije”, br. 3/13), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 11. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine, donijelo je
ODLUKU o nerazvrstanim cestama


[image:image-12]OPĆINA KOTORIBA - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2014.–31. prosinac 2014.
 

[image:image-13]
DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2014.–31. prosinac 2014.
 

[image:image-14]

DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA- IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA - za razdoblje 1. listopada do 31.prosinca 2014.godine


[image:image-15]

KNJIŽNICA I ČITAONICA KOTORIBA - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2014.– 31. prosinac 2014.      


[image:image-16]  
        
KNJIŽNICA I ČITAONICA KOTORIBA - IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje 1.listopada do 31. prosinca 2014. godine
[image:image-17]Back to content | Back to main menu