Od 1945. godine do nove države - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Od 1945. godine do nove države

Udruge > DVD Kotoriba

DVD OD 1945. GODINE DO NOVE DRŽAVE

Oslobaðanjem Meðimurja od okupatora omoguæeno je vatrogasnoj organizaciji svestraniji razvoj i postizanje boljih rezultata. Dotadašnja organizacija, predvoðena raznim staleškim i drugim nepodobnim elementima, pretvorena je u èvrstu društvenu organizaciju èiji je zadatak omasovljenje èlanstva i materijalnih dobara glede organiziranijeg i sigurnijeg pružanja pomoæi gospodarstvu i puèanstvu u sluèaju požara, poplava i drugih elementarnih nepogoda.


Pored toga, odmah nakon osloboðenja DVD aktivirao je svoje èlanstvo u obnovi i izgradnji. Vatrogasci su prednjaèili odlaskom na radne akcije jer su smatrali primarnom zadaæom i obvezom otklanjanje posljedica rata.


Što se tièe njihove primarne zadaæe , treba spomenuti èinjenicu da su u to vrijeme u Društvu imali trošnu i dotrajalu opremu koja nije jamèila sigurne pritupožarne intervencije. Njena obrana je bila nužna pa je Upravni odbor DVD-a 1949. godine donio odluku o prikupljanju živežnih namirnica i financijskih sredstava za kupnju novog vatrogasnog prijevoznog vozila.

Akcija je trajala dvije godine, a 1951. godine, posredstvom Ivana Horvata, zaposlenog u zagrebaèkoj vatrogasnoj brigadi, DVD kupio je autocisternu kapaciteta 3.000 litara vode. Ona je Društvu na uporabu predana 1. sviblja 1951. godine. Ovo vozilo spadalo je u red najsuvremenijih u gašenju požara.

Da bi moglo iæi u korak s vremenom, neophodna je bila stalna teoretska i praktièna izobrazba. Posebno su evidentirani teèajevi 1977. godine koje je završilo 16 vatrogasaca, 1979. godine 26 vatrogasaca DVD-a i djelatnika "Meðimurske trikotaže Èakovec" - Pogon Kotoriba. Godine 1983. i 1984. održani su teèajevi za pionire, položilo ih 21 za "A" i 29 pionira za "B" kategoriju. Dva pionira završila su teèaj za komandire pionirskih odjeljenja.


Društvo redovito organizira javne vježbe, domaæin je meðudruštvenih natjecanja, a redoviti je sudionik ondašnjih akcija pod nazivom "Ništa nas ne smije iznenaditi", a u dva navrata, 1966. i 1968. godine , njihov je nositelj.
Govoreæi o protupožarnim aktivnostima , u Povijesnici kotoripskih vatrogasaca zabilježeno je 7 prijeratnih požara u mjestu, dok je u poslijeratnom periodu zabilježeno nji
h 39.

DVD je imao protupožarne intervencije i izvan Kotoribe. Zabilježene su tako protupožarne intervencije u Donjoj Dubravi 1952.,1962.,1972. i 1982. godine, u Donjem Vidovcu 1960.,1974.,1981. i 1982. godine, u Donjem Kraljevcu 1960. i u Èakovcu 1979. godine prilikom katastrofalnog požara u "MTÈ-u".


Na planu zaštite mateijalnih dobara i ljudskih života u znak priznanja DVD je 1. svibnja 1954. godine od PZ Kotoriba dobio vatrogasni barjak koji je postao simbolom novog puta i stremljenja.


U djelovanju DVD-a Kotoriba posebno æe ostati zapamæena 1965. godina. U kolovozu mjesecu spomenute godine Kotoribu je zadesila katastrofalna poplava. Nadljudskim naporima vatrogasci su danonoæno branili materijalna dobra i ljude od ove prirodne nedaæe. Nakon što se voda povukla , vatrogascima je ostala zadaæa oèistiti i osposobiti bunare koji su bili poplavom zagaðeni i oneèišæeni.


Nekoliko rijeèi o vatrogasnim prostorijama. Prvi sagraðeni prostor datira iz 1908. godine a bio je lociran na današnjem Trgu slobode. On je vatrgascima bio dostupan do 1946. godine , kada vatrogasci sele u nove prostore u kojima ostaju punih dvadeset godina, toènije do 1967. godine. Naime, još 1960. godine upravni odbor DVD-a donio je odluku o izgradnji vatrogasnog doma i spremišta. Gradnja je zapoèela 1965. godine, a završetak radova bio je obavljen dvije godine poslije kada je Dom na sveèani naèin predan na uporabu 30. travnja 1967. godine. Za njegovu gradnju raspisana su dva mjesna samodoprinosa.,


U poslijeratnom periodu važni društveni dogaðaj zbio se 1978. godine kada je DVD, uz veliku proslavu , obilježio 90. obljetnicu osnutka i djelovanja , a taj roðendan iskorišten za predaju DVD-u na upotrebu suvremeno navalno vatrgasno vozilo.


U tom periodu DVD je za svoje zasluge primio Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima, a iz redova DVD-a Ordenom zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom odlikovani su:Ferdo Habuš,Franjo Fuš, Ivan Rodek, Ivan Vidoviæ, Dragutin Matotek,Ljudevit Valpatiæ, Milan Lisjak, Stjepan Svrta, Franjo Zvošec i Josip Marðetko.


Savezna vatrogasna priznanja tj. Vatrogasnu zvijezdu VSJ primili su:Gabrijel Rep, Josip Marðetko, Stjepan Trstoglavec i Stjepan Markan.


Medalje za požrtvornost VSH primili su: Franjo Plander, Ignac Golubiæ, Ignac Vidoviæ, Ivan Rodek, Ferdo Habuš, Vinko Jankoci, Josip Marðetko,Ljudevit Valpatiæ, Jakob Fundak, Stjepan Markan, Drago Matotek, Franjo Fuš, Andrija Vadas, Stjepan Svrta, Gabrijel Rep, Stjepan Trstoglavec, Milan Lisjak, Vlado Fundak, Ðuro Harèa, Ðuro Fuš,Stjepan Nað, Josip Dominiæ, Filip Škoda, Ljudevit Marðetko, Josip Matotek, Ivan Habuš, Ljudevit Saboliæ, Mijo Pintariæ i Franjo Gadanec.


Treèeg i èetvrtog srpnja 1988. godine DVD je proslavio stoljeæe svoga osnutka i djelovanja . Ovu veliku manifestaciju uvelièala su brojna DVD-a Meðimurja i Podravine, a sveèanost je iskorištena za dodjelu brojnih odlièja pojedincima, mjesnim društvima, klubovima i organizacijama, a sve u ime suradnje na promaknuæu vatrogastva u mjestu i šire. Tom prigodom DVD Kotoriba primio vrijedno vatrogasno priznanje - Vatrogasnu zvijezdu I. reda VSH.


Uz tu obljetnicu izveden je bogati kulturno-zabavni program u mjesnom Sportskom parku. To je bio trenutak da se spomenu oni koji su u dobrovoljno vatrogastvo ugradili desetljeæe i više svoga rada, koji su samoodricanjem dokazivali svoj humani put.


Imena onih koji su danas na putu humanosti ovom prilikom neæemo iznositi , no dužni smo spomenuti one koji su tim putem kroèili nekoliko desetljeæa: to su: Pavao Vidoviæ, Stjepan Èižmešija, Franjo Plander, Ignac Golubiæ, Ivan Vidoviæ, Ivan Rodek, Ignac Siladi, Mijo Vojvoda, Ðuro Matoš, Ferdo Habuš, Josip Siladi, Vinko Jankoci, Josip Marðetko, Josip Valpatiæ, Pavao Legin, Jakob Fundak, Stjepan Markan, Ladislav Matoš, Drago Matotek, Gabrijel REp, Andrija vadas,Franjo Fuš,Stjepan Trstoglavec, Alojz Kovaè, Stjepan Ludaš-Pišta, Antun Piskaè, Fabijan Turk, Antun Horvatiæ, Stjepan Plaèko, Rok Trojko i Ivan Plaèko.

Upravni odbor godine 1983./84.: Josip Marðetko,Stjepan Trstoglavec,Ljudevit Plaèko,Ivan Habuš, Gabrijel Frišèiæ, Zlatko Milovanoviæ, Franjo Zvošec,Slavko Marðetko, Filip Škoda, Josip Golubiæ i Stjepan Nað. (m.gr.)

Back to content | Back to main menu