Odluke Općinskog vijeća Kotoribe - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Odluke Općinskog vijeća Kotoribe

Općinska uprava > Dokumenti > Odluke OV Kotoribe

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA KOTORIBEODLUKA o mjerama poticanja za uređenje nekretnina na području Općine Kotoriba
ODLUKA O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOTORIBA
Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 3/13), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na svojoj  sjednici održanoj kolovoza 2014. godine, donijelo je ODLUKU o izmjenama i dopunama Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za podruje Općine Kotoriba


Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 3/13), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na svojoj  sjednici održanoj . kolovoza 2014. godine, donijelo je ODLUKU o izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja Općine Kotoriba
Na temelju članka 6. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 3/13) i članka 14. Odluke o javnim priznanjima („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 8/07 i 13/10), a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine,  Općinsko  vijeće Općine Kotoriba  na   sjednici  održanoj  kolovoza 2014. godine, donijelo je ODLUKU O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KOTORIBA
Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine“ br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine" br. 111/07), Odluke o izmjenama i dopunama Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara  i okoliša od katastrofa i velikih nesreća  i članka 29. Statuta Općine Kotoriba Općinsko vijeće Općine Kotoriba na  sjednici održanoj  kolovoz 2014. godine, donijelo je ODLUKU O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KOTORIBA
Na temelju članka 35.b stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 244/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 46. stavka 1. Statuta Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 3/13), kao Općinski načelnik Općine Kotoriba podnosim POLUGODIŠNJE  IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KOTORIBA za razdoblje siječanj - lipanj 2014. godine


ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA KOTORIBE


Na temelju članka 23. stavka 4, članka 28. stavka 1. i članka 31. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba («Službeni glasnik Međimurske županije», br. 3/13), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 5. sjednici održanoj 10. prosinca 2013. godine, donijelo je ODLUKU o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpadaNa temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08 i 136/12) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 3/13) Općinsko vijeće Općine Kotoriba na  5. sjednici održanoj 10. prosinca 2013. godine, donijelo je ODLUKU o izvršavanju Proračuna Općine Kotoriba za 2014. godinu
Na temelju članka 457. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11 i 68/13) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba («Službeni glasnik Međimurske županije», br. 3/13) Općinsko vijeće Općine Kotoriba na  5. sjednici održanoj 10. prosinca 2013. godine, donijelo je ODLUKU o povećanje temeljnog kapitala društva GKP PRE – KOM d.o.o. PrelogNa temelju članka 29. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije”, br. 3/13), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 4. sjednici održanoj 20. studenog 2013. godine, donijelo je  ODLUKU o stipendiranju studenataODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA KOTORIBE


Temeljem èlanka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine br. 26/03. – proèišæeni tekst, 82/04. i 178/04.) i èlanka 18. Statuta Opæine Kotoriba ("Službeni glasnik Meðimurske županije br. 16/05.), Opæinsko vijeæe Opæine Kotoriba na 16. sjednici održanoj 5. ožujka 2007. godine, donijelo je ODLUKU o komunalnoj naknadi


Na osnovi stavka 7. članka 31. stavka Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. i 178/04.) te članka 18. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 16/05.), Općinsko vijeće Kotoriba na 26. sjednici održanoj 1. veljače 2008. godine, donijelo je ODLUKU o komunalnom doprinosu na području Općine Kotoriba


Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00. i 59/01., 26/03. – pročišćen tekst, 82/04. i 178/04.) te članka 18. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 16/05.), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 35. sjednici održanoj 19. ožujka 2009. godine, donijelo je
ODLUKU o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu na podrucju Općine Kotoriba


Temeljem članka 25. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine br. 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.) i članka 18. Statuta Općine Kotoriba ("Službeni glasnik Međimurske županije br. 16/05.), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 16. sjednici održanoj 5. ožujka 2007. godine, donijelo je ODLUKU o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

Na temelju članka 18. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 16/05.), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na svojoj 26. sjednici održanoj 1. veljače 2008. godine, donijelo je ODLUKU o subvencijama u poljoprivredi na podrucju Općine Kotoriba

Na temelju članka 29. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 10/09.), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na svojoj 4. sjednici održanoj 8. rujna 2009. godine, donijelo je ODLUKU o izmjeni Odluke o subvencijama u poljoprivredi na području Općine KotoribaNa temelju članka 209. Zakona o vodama ( „Narodne novine“ br. 153/09 ), ) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba („Službeni glasnik MeĎimurske županije“ br. 10/09), Općinsko vijeće Općine Kotoriba, na 15. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine, donijelo je
ODLUKU O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINEBack to content | Back to main menu