Poslovne zone - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Poslovne zone

Gospodarstvo


Područje Općine Kotoriba zauzima površinu od 26,58 km2 i spada po veličini u srednje jedinice lokalne samouprave u Međimurju, te čini 3,6% sveukupne površine Međimurske županije.

Na području Općine Kotoriba prema popisu stanovnika iz 2001. god. živi u jednom samostalnom naselju 3.333 stalnih stanovnika, tako da prosječna gustoća naseljenosti iznosi 125,4 st./km2, što je nešto manje od prosjeka županije (164,27 st/km2).


Temeljem iskustava iz proteklog razdoblja prikupljenim objedinjavajućim aktivnostima Općine, polazišta planiranja razvoja i prostornog uređenja za unapređenje stanja u prostoru bila su:
- razvoj Općine Kotoriba usklađen je s razvojem okolnih gravitirajućih područja očuvanjem identiteta,
- očuvanje okoliša, prirodnih i povijesnih vrijednosti, krajobraza rijeke Mure temeljenog na biološkoj raznolikosti,

- uključivanje Općine u donošenju akata koji se odnose na problematiku prostornog planiranja i uređivanja prostora Županije.


Građevinsko područje naselja Kotoriba se ure?đvalo uz sustavno dovršenje postojećih prostora u obliku zamjene, interpolacije i rekonstrukcije pojedinih objekata, u prvom redu uz postojeću infrastrukturu i prema iskazanom interesu, s ciljem povećanja kvalitete življenja i ostvarenjem što ravnomjernijeg razvoja. gradnju pojedinačnih objekata i uređivanje pojedinih prostora, glavna područja prostornog uređenja bila su:
- ravnomjerni i održivi razvoj naselja temeljen na detaljnijoj prostorno-planskoj dokumentaciji,
- uređivanje i izgradnja Poduzetničke zone JUG,
- dopunjavanje Poduzetni?če zone ISTOK,

- uređivanje kompleksa nove osnovne škole sa sportskom dvoranom.Građevinsko područje naselja Kotoriba se uređivalo uz sustavno dovršenje postojećih prostora u obliku zamjene, interpolacije i rekonstrukcije pojedinih objekata, u prvom redu uz postojeću infrastrukturu i prema iskazanom interesu, s ciljem povečanja kvalitete življenja i ostvarenjem što ravnomjernijeg razvoja. gradnju pojedinačnih objekata i uređivanje pojedinih prostora, glavna područja prostornog uređenja bila su:
-
ravnomjerni i održivi razvoj naselja temeljen na detaljnijoj prostorno-planskoj dokumentaciji,
ure
đivanje i izgradnja Poduzetničke zone JUG,
dopunjavanje Poduzetni
čke zone ISTOK,
ure
đivanje kompleksa nove osnovne škole sa sportskom dvoranom.PREGLED ZNA
ČAJNIJIH INVESTICIJA PO POJEDINAČNIM PODRUČJIMA

Gospodarstvo i poduzetništvo
razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva Općina Kotoriba provodi mjerama i instrumentima usmjerenim na izgradnju poduzetničke infrastrukture, a država kroz dodjelu poticajnih financijskih sredstava. značajnijih realiziranih investicija u prethodnom četverogodišnjem razdoblju u ovoj oblasti valja spomenuti:
- izgradnju mlina Julija,
- izgradnja pogona stolarije,
- izgradnja otkupne stanice žitarica,
- dogradnja Muraplast - prerada plastike.


Društvena djelatnost

- dovršena je izgradnja nove školske zgrade za jednosmjensku nastavu sa 17 odjeljenja za 330 učenika,
- izgrađena je trodjelna športska dvorana za potrebe škole i naselja Kotoribe,
- adapira se dom kulture u naselju,
- završeni su radovi na unutarnjem uređenju župne crkve, a u pripremi su radovi na uređenju i sanaciji crkvenog tornja,
- restauriran je Kuþni pil srušen u saobračajnoj nesreći.

Prometna infrastruktura

- Navožena je lokalna makadamska cesta prema Općini Goričan uz Murski nasip, te sanirane nerazvrstane ceste izvođenjem novog sloja asfalta u ulicama:
- Ulica P. Miškine i prilaz novoj školi,
- Ulica I. Svetomartinskog također i kao prilaz novoj školi,
- nastavak Sajmišne ulice do Ribičkog doma i Prerade šibe,
-nastavak Ulice 3. travnja do Ulice A.Stepinca,
- spoj Ulica A. Stepinca i K.Tomislava( Katanščica),
- spoj Nove ulice i Ivana Gorana Kovačića,
- spoj Ulica kralja Petra Krešimira IV. i R. Boškovića,
-ure?đne su pješačke staze u ulicama 3.travnja, I.Svetomartinskog, te u Ulici P.Miškina.


Javne površine

- uređenje vanjskog okoliša oko crkve,
- uređenje zelenih površina.

Opskrba vodom

- dovršena vodoopskrbna mreþa u poduzetničkoj zoni JUG.

Opskrba elektri
čnom energijom
- izvedena je elektroopskrba mlina JULIA I MURAPLASTA.

Opskrba plinom

- dovršena je plinska mreþa u Poduzetničkoj zoni JUG.

Odvodnja otpadnih voda

-
mješovitog sistema kanalizacije u ulicama:
- A.Stepinca,
- P. Miškine,
- I.Svetomartinskog,
- Sajmišna Ulica.

Izrađena je projektna dokumentacija za pročistač otpadnih voda za područje Općine Kotoriba - granično područje uz kanal Rakovnicu.

Back to content | Back to main menu