Poslovnik Općinskog vijeća Kotoribe - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Poslovnik Općinskog vijeća Kotoribe

Općinska uprava > Dokumenti > OV Kotoribe
POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA


Na temelju èlanka 33. Zakona o lokalnoj i podruènoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaèenje, 129/05,109/07, 125/08 i 36/09) i èlanka 18. Statuta Opæine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/05.), Opæinsko vijeæe Opæine Kotoriba na 3. sjednici održanoj 14. Srpnja 2009. godine, donijelo je POSLOVNIK  Općinskog vijeća Općine Kotoriba


Back to content | Back to main menu