Statut Općine Kotoriba - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Statut Općine Kotoriba

Općinska uprava > Dokumenti > Statut Općine Kotoriba

STATUT OPĆINE KOTORIBA


Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 18. Statuta Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/05.) Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 3. sjednici održanoj 14. srpnja 2009. godine, donijelo je STATUT OPĆINE KOTORIBA

Back to content | Back to main menu